Dlaczego to ostrzeżenie?

Strona ta opisuje w jaki sposób administrowana jest portal internetowy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy z niego korzystają. Niniejsze zawiadomienie przekazane zostało na podstawie artykułu 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 dotyczącego ochrony danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z usług internetowych dostępnych na stronie Bibione.eu pod adresem: https://www.bibione.eu.

Administrator danych osobowych

Za pośrednictwem tej strony mogą być przetwarzane dane osobowe dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. Administratorem tych danych osobowych jest Aba Servizi soc. coop
Bibione.eu

E-mail: info@bibione.eu

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem z usług dostępnych na stronie internetowej Bibione.eu odbywa się przy współpracy z personelem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych lub z pracownikami ad hoc, którym, sporadycznie, zlecane są prace konserwacyjne serwisu internetowego. Dane osobowe zgromadzone dzięki temu serwisowi internetowemu nie są przekazywane osobom trzecim, ani rozpowszechniane.
Dane osobowe podane do wiadomości przez użytkowników, którzy zwracają się z prośbą o wysyłkę materiałów informacyjnych wykorzystywane są wyłącznie w celu wykonania usługi lub udzielenia pomocy i są ujawniane osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia danego celu (np. usługom transportowym).

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysłanie wiadomości email na podane na stronie adresy mailowe wymaga nieodzownie przejęcia adresu email nadawcy w celu odpowiedzenia na jego wniosek oraz wszelkich innych danych osobowych zawartych w komunikacie. Synteza dotycząca polityki prywatności znajduje się na stronie internetowej służącej do wysyłania zapytań z prośbą o informacje.

Metody przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, bezwzględnie koniecznych dla osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Aby zapobiec utracie danych, nielegalnego lub niewłaściwego ich stosowania oraz nieautoryzowanego dostępu do nich, wprowadzone zostały szczególne środki bezpieczeństwa.

Prawa użytkownika

Na podstawie artykułu 7 kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych (dekret legislacyjny 196/2003), podmioty, których dotyczą dane osobowe mają prawo w dowolnym momencie w celu uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych, poznać ich zawartość i pochodzenie, zweryfikować ich prawdziwość lub zażądać ich integracji, aktualizacji lub korekty, poprosić o ich skasowanie, zapisanie w formie anonimowej lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także sprzeciwić się, w uzasadnionych przypadkach, ich przetwarzaniu. Takie wnioski należy kierować do administratora danych.